Stichting 't Lemels Arfgoed
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting ’t Lemels Arfgoed en wat wordt er mee gedaan?


Stichting ’t Lemels Arfgoed verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld donateurs en (vrijwillige) medewerkers. Stichting ’t Lemels Arfgoed verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding en/of registratie.
De categorieën persoonsgegevens die Stichting ’t Lemels Arfgoed verwerkt zijn:

 • persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • donateursgegevens (zoals relatienummer, etc.)

Stichting ’t Lemels Arfgoed verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
Deze doeleinden zijn:

 • het beheren van de donateursadministratie en de financiële administratie
 • het ontvangen van donaties
 • de toezending van ons periodiek
 • het gericht informeren over ons aandachtsgebied en bijeenkomsten

De persoonsgegevens worden opgeslagen:

 • op papier voor zover het oorspronkelijke aanmeldingen betreft
 • op papier voor zover het ontvangen schriftelijke correspondentie betreft
 • op een PC/laptop van de penningmeester/donateursadministrateur

Periodiek wordt een back-up gemaakt van de op de PC/laptop opgeslagen gegevens.

Donateurs

Stichting ‘t Lemels Arfgoed verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer en financiële gegevens voor:

 • het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
 • het beheren van de donateursadministratie
 • het beheren van de financiële administratie
 • het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen


Hoe lang bewaart Stichting ‘t Lemels Arfgoed uw persoonsgegevens?

Stichting ‘t Lemels Arfgoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres donateurs en andere giftgevers) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen de Stichting ‘t Lemels Arfgoed worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door de penningmeester/donateursadministrateur.
Binnen de Stichting ‘t Lemels Arfgoed bijgehouden persoonsgegevens worden beheerd door de penningmeester/donateursadministrateur. Hij alleen kan de donateursgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen.
Verder hebben bestuursleden op verzoek inzage in beperkte persoonsgegevens; zij hebben geen wijzigrechten.

Wat zijn uw rechten?


De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die Stichting ’t Lemels Arfgoed verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

Recht van inzage, recht van correctie of recht van verwijdering

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Stuurt u dan een e-mail naar lemelsarfgoed@gmail.com of doe een verzoek naar het adres van de secretaris of de penningmeester.
Houd er rekening mee dat Stichting ‘t Lemels Arfgoed in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.
Op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven vindt u voorbeeldbrieven voor verzoeken. Houd er tevens rekening mee dat Stichting ‘t Lemels Arfgoed in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, vrienden, donateurs en andere giftgevers mag verwijderen.

Foto’s en afbeeldingen

In haar periodieken en op haar website kan Stichting ’t Lemels Arfgoed foto’s en/of afbeeldingen van natuurlijke personen publiceren. Voorafgaande aan de publicatie hiervan zal uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen of, ingeval van minderjarigheid, aan de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van de betrokkenen.

Aanvullende maatregelen

Geen enkele informatie over donateurs wordt op welke manier dan ook doorgegeven aan andere donateurs buiten het bestuur.
Evenzo wordt geen enkele informatie over donateurs op welke manier dan ook doorgegeven aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen.
Alle uitgaande mailcorrespondentie heeft één geadresseerde, behoudens correspondentie aan een groep bestuursleden of een groep werkgroepleden.
Mailcorrespondentie aan meerdere donateurs tegelijkertijd wordt altijd ‘Bcc’ uitgevoerd.

Lemele, mei 2018